Wybór języka strony

 • Switch to English
 • Przełącz na polski

Charakterystyka zasobu archiwalnego

Materiał zgromadzony w Archiwum Politechniki Białostockiej stanowi część narodowego zasobu archiwalnego (Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późniejszymi zmianami). W Archiwum Uczelnianym PB przechowywana jest dokumentacja spraw zakończonych, niezależnie od techniki jej wytworzenia, postaci fizycznej i treści w niej zawartych, powstała w wyniku działalności jednostek organizacyjnych Uczelni. Zasób Archiwum PB stanowią materiały archiwalne i dokumentacja niearchiwalna.

Z zasobu wydzielono grupy:

 • AKTA WYDZIAŁOWE/JEDNOSTKI DYDAKTYCZNE (protokoły Rad Wydziałów, przewody doktorskie, akta studenckie: stacjonarne i niestacjonarne-inżynierskie, licencjackie, magisterskie, podyplomowe oraz akta studentów skreślonych)
  1. Wydział Architektury od 1975
  2. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska od 1951
  3. Wydział Elektryczny od 1949
  4. Wydział Informatyki od 1989
  5. Wydział Mechaniczny od 1949
  6. Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce od 2000
  7. Wydział Inżynierii Zarządzania od 1993
 • AKTA JEDNOSTEK ADMINISTRACYJNYCH PB
  1. Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej
  2. Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
  3. Biuro Obsługi Prawnej
  4. Biuro Rektora
  5. Dział Administracyjny
  6. Dział Aparatury Badawczej i Dydaktycznej
  7. Dział Finansowy
  8. Dział Kosztów i Przychodów
  9. Dział Nauki
  10. Dział Spraw Personalnych
  11. Dział Spraw Studenckich i Dydaktyki
  12. Dom Studenta nr 1, 2, 3 i 4
  13. Dział Zamówień Publicznych
  14. Hotel Asystenta
  15. Kwestura
  16. Ośrodek Wypoczynkowy w Hołnach Mejera
  17. Samodzielna Sekcja ds. Inwentaryzacji i Likwidacji Składników Majątkowych
  18. Sekcja Materiałowo-Majątkowa
  19. Sekcja Płac i Ubezpieczeń Społecznych
  20. Zakład Produkcji Doświadczalnej i UT
  21. Zespół Samodzielnych Stanowisk ds. BHP
  22. Zespół Samodzielnych Stanowisk ds. Obrony
 • AKTA JEDNOSTEK MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH
  1. Archiwum Uczelniane PB
  2. Biblioteka Główna
  3. Oficyna Wydawnicza
  4. Studium Informatyki
  5. Studium Języków Obcych
 • AKTA INNYCH JEDNOSTEK, ORGANIZACJI PB
  1. Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
  2. Przychodnia Akademicka
  3. Związek Nauczycielstwa Polskiego w PB