Wybór języka strony

 • Switch to English
 • Przełącz na polski

Jesteś tutaj

Misja

Biblioteka Politechniki Białostockiej jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną wykonującą zadania naukowe, dydaktyczne i usługowe. Biblioteka Główna wraz z bibliotekami wydziałowymi tworzy jednolity system biblioteczno-informacyjny Politechniki Białostockiej. Jej obecna działalność opiera się na blisko 70-letniej tradycji, w myśl której Biblioteka zawsze uczestniczy w życiu Uczelni oraz regionu.

Misja Biblioteki zgodna jest ze strategią rozwoju Politechniki Białostockiej. Oznacza to, że Biblioteka ma spełniać określone funkcje zarówno wobec Politechniki Białostockiej, jak też Podlasia.
Cele te można ująć w sposób następujący:

1. Misja naukowa:

 • gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem naukowym Politechniki Białostockiej i jej programem dydaktycznym,
 • rozszerzanie dostępu do nowych źródeł informacji w formie tradycyjnej i elektronicznej,
 • dostęp do informacji o krajowych i światowych osiągnięciach naukowych,
 • wprowadzanie nowoczesnych technologii informatycznych,
 • staranny dobór elektronicznych, pełnotekstowych baz danych,
 • dostosowanie świadczonych usług do zmieniających się potrzeb użytkowników,
 • organizowanie warsztatu naukowego i dydaktycznego w zakresie dyscyplin reprezentatywnych dla Politechniki Białostockiej,
 • prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej z zakresu nauk technicznych,
 • dokumentowanie działalności naukowej pracowników Politechniki Białostockiej,
 • podnoszenie poziomu zawodowego pracowników Biblioteki,
 • inspirowanie studentów do poszerzenia własnych zainteresowań o inne dyscypliny wiedzy,
 • promowanie niezwiązanych bezpośrednio z Uczelnią dokonań pracowników i studentów Politechniki Białostockiej,
 • współpraca z organizacjami działającymi na Politechnice Białostockiej i na Podlasiu.

2. Misja społeczna i kulturalna:

 • kreowanie dobrego wizerunku Biblioteki w środowisku akademickim,
 • rozpoznawanie potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych środowiska,
 • nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy ze środowiskiem akademickim Podlasia,
 • promocja i popularyzacja zbiorów, zasobów i usług, w środowisku akademickim,
 • kreowanie Biblioteki jako centrum informacji i edukacji nauk technicznych Podlasia,
 • popularyzacja działań biblioteczno-informacyjnych w środowisku akademickim,
 • ułatwienie studentom i pracownikom Politechniki Białostockiej dostępu do zbiorów innych bibliotek,
 • szkolenie użytkowników w zakresie wyszukiwania i wykorzystywania zasobów informacji,
 • ułatwienie dostępu do zasobów wiedzy wszystkim zainteresowanym.